TEL

TEL

El Trastorn Específic del Llenguatge (TEL), és un problema evolutiu del processament del llenguatge oral. Els nens i nenes que el pateixen presenten una dificultat en l’adquisició del llenguatge parlat que no s’explica per cap causa aparent. El nivell de competència lingüística està molt per sota de la resta de capacitats del nen, motrius, sensorials i cognitives no lingüístiques. És més freqüent en nens que en nenes, la seva prevalença és a l’entorn del 2% de la població escolar. Solen estar afectats un o més aspectes funcionals del llenguatge (lèxics, semàntics, morfosintàctics i pragmàtics) . El TEL interfereix en un bon aprenentatge de la lectoescriptura i en l’expressió oral de l’infant, per tant el seu ritme a l’hora d’adquirir els diferents aprenentatges és més lent que el dels altres nens de la seva edat.

Treballem en:

Treballem en:

 • Retard en l’adquisició del llenguatge que afecta l’expressió i la comprensió.
 • Alteracions de la parla
  • Retards de la parla
  • Dislàlies (alteració en la producció d’un o més sons)
  • Disglòssies (alteració en la producció de la parla per una causa orgànica)
 • Alteracions del ritme i la fluïdesa verbal
  • Disfèmia o quequeig
  • Taquifèmia (parla ràpida i poc comprensible)
 • Alteracions de les funcions orofacials
  • Respiració bucal
  • Deglució atípica
 • Trastorns del llenguatge escrit
  • Trastorns en l’adquisició (dislèxia, disgrafia, disortografia)
  • Trastorns adquirides (alèxia, agrafia)
 • Alteracions de causa neurològica
  • Afàsies (pèrdua del llenguatge per lesió cerebral)
  • Disàrtries
error: Content is protected !!