Peritatges judicials

Els peritatges judicials són informes en els quals avaluem tant a les famílies com als infants implicats en els processos de separació.  Algunes famílies, necessiten de la intervenció d’un pèrit que recopili, examini, avaluï, interpreti i valori les proves amb finalitats judicials.

       Intervenim en els següents casos:

  • Guarda i custodia dels menors

  • Establiment del règim de visites i del seu seguiment.

  • Adopció i tutela de menors.

  • Efecte psicològic de la separació i/o el divorci.