PERITATGES JUDICIALS


Els peritatges judicials són informes en els quals avaluem tant a les famílies com als infants implicats en els processos de separació. Algunes famílies, necessiten de la intervenció d’un pèrit que recopili, examini, avaluï, interpreti i valori les proves amb finalitats judicials.

 

  • Guarda i custodia dels menors
  • Establiment del règim de visites i del seu seguiment.
  • Adopció i tutela de menors.
  • Efecte psicològic de la separació i/o el divorci.